Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 856/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-11-15

Sygn. akt I ACz 856/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko (spr.)

Sędziowie:

SA Anna Pelc

SA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) Spółki z o.o. w R.

przeciwko (...) Spółce z o.o. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego- Sadu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 16 września 2013 r., sygn. akt VI GC 240/13

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu Sądowi Gospodarczemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sadowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda w przedmiocie zabezpieczenia powództwa o zapłatę kwoty 204.356zł tytułem czynszu najmu lokalu użytkowego i opłat eksploatacyjnych. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że nie zachodzą przesłanki z art. 730 1 kpc.

W zażaleniu powód wniósł o uchylenie postanowienia i udzielenie zabezpieczenia zgodnie z żądaniem wniosku.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że ocena Sądu Okręgowego co do braku przesłanek uzasadniających żądanie udzielenia zabezpieczenia jest nietrafna.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Złożone zażalenie podlega uwzględnieniu poprzez uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie wniosku powoda o zabezpieczenie dochodzonego roszczenia Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z art. 256 kpc w sądach polskich językiem urzędowym jest język polski (art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych). Oznacza to, że wszystkie dowody sądy muszą przeprowadzić w języku polskim. Dotyczy to także dokumentów, co oznacza, że dowód z dokumentu sporządzonego w języku obcym Sąd przeprowadzi dopiero po przetłumaczeniu go na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek tłumaczenia dokumentu na język polski istnieje także wówczas, gdy skład sędziowski zna język obcy, w którym dokument został sporządzony . Wynika to z konieczności rozdzielenia funkcji sędziego , funkcji biegłego lub tłumacza w sprawie.

W konsekwencji Sąd I instancji przed rozpoznaniem wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia winien bądź wezwać powoda o przedłożenie uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów dołączonych do pozwu w języku obcym lub zlecić ich wykonanie tłumaczowi przysięgłemu na koszt powoda.

Wydanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia – zapłaty czynszu z umowy najmu przedłożonej w języku obcym jest przynajmniej przedwczesne, skoro brak możliwości odniesienia żądania pozwu wywodzonego z umowy , której tekst przedłożono bez przetłumaczenia na język polski – w aspekcie uwiarygodnienia tego roszczenia.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gawełko,  Anna Pelc ,  Kazimierz Rusin
Data wytworzenia informacji: