Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 970/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2016-01-22

Sygn. akt I ACz 970/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Dariusz Mazurek (spr.)

SA Marek Klimczak

SA Jan Sokulski

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko U rzędowi Gminy S.

o stwierdzenie nieważności czynności prawnych

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie, Wydział I Cywilny z dnia 18 września 2015r., sygn. akt I C 546/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSA Jan Sokulski SSA Dariusz Mazurek SSA Marek Klimczak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił pozew powódki na podstawie art. 199 § 1 pkt. 3 k.p.c.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, iż powódka wniosła pozew przeciwko stronie pozwanej, która nie posiada zdolności sądowej. Pozwany przez nią Urząd Gminy S. nie posiada legitymacji procesowej czynnej, ani też biernej, bowiem jest jedynie ogranemu pomocniczym gminy. Osobowość prawną posiada gmina.

W ocenie Sądu Okręgowego brak zdolności sądowej pozwanego stanowi brak nieusuwalny i jest przeszkodą procesową uniemożliwiającą dalsze prowadzenie sprawy z udziałem takiego podmiotu, co skutkowało odrzuceniem pozwu.

Od powyższego postanowienia zażalenie wniosła powódka, domagając się sprostowania strony pozwanej i przyjęcie sprawy do dalszego prowadzenia z prawidłowo oznaczoną stroną pozwaną.

W uzasadnieniu powódka podniosła, iż Sąd I instancji dokonał czynności w sprawie bowiem zwolnił powódkę od kosztów sądowych oraz oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa. W jej ocenie Sąd powinien dokonać sprostowania strony, albowiem nie ma wątpliwości, kogo powódka zamierzała pozwać.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 64 k.p.c. zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądową) posiadają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Powódka w pozwie, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wskazała jako stronę pozwaną, Urząd Gminy S..

Jednakże, jak słusznie zauważył Sąd I instancji, urząd gminy nie ma osobowości prawnej, co skutkuje, że nie ma zdolności sądowej. Osobowość prawną posiada gmina (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), zaś urząd gminy jest organem pomocniczym gminy (art. 33 ust. 1 ww. ustawy).

Nie wchodzi przy tym w grę możliwość zastosowania w tym wypadku art. 70 § 1 k.p.c., obligującego sąd do podjęcia czynności w celu uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej. Jak bowiem wielokrotnie wyjaśniał Sąd Najwyższy (m.in. uchwała SN z 19.04.2001r., III CZP 10/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 147, postanowienie SN z 3.10.2002r., I CKN 448/01, Lex nr 57226) - brak zdolności sądowej, o którym mowa w powołanym przepisie, odnosi się do podmiotu będącego stroną procesową. Konieczną zatem przesłanką uzupełnienia tego braku jest zachowanie tożsamości stron, a więc zachowanie takiego stanu rzeczy, w którym zarówno przed uzupełnieniem, jak i po uzupełnieniu braku zdolności sądowej, stroną pozostaje ten sam podmiot. W rozważanym wypadku warunek ten nie zostałby spełniony.

Nie budzi zatem wątpliwości Sądu Apelacyjnego błąd powódki w określeniu strony pozwanej, który powoduje pierwotny i nieusuwalny brak zdolności sądowej strony pozwanej.

Podnoszona przez powódkę okoliczność dotycząca podjęcia przez Sąd I instancji czynności w sprawie nie ma znaczenia, albowiem sąd obowiązany jest badać istnienie (nieistnienie) okoliczności wymienionych w art. 199 k.p.c. w zasadzie z urzędu, w każdym stanie sprawy (art. 202 k.p.c zdanie trzecie ).

Z tych też przyczyn Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie powódki na podstawie art. 385 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Jan Sokulski SSA Dariusz Mazurek SSA Marek Klimczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Sokulski
Data wytworzenia informacji: