Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 807/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-11-08

Sygn. akt I ACz 807/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Marek Klimczak (spr.)

Sędziowie:

SA Jan Sokulski

SA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dnia 8 listopada 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Ł.

przeciwko (...) s.c. P. K. i S. Z. w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sądu Gospodarczego

z dnia 24 lipca 2013r., sygn. akt VI GNc 422/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił pozew z uwagi na brak zdolności sądowej pozwanego (art. 199 § 1 pkt 3 kpc).

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Okręgowy wyjaśnił, że pozwanym w niniejszej sprawie jest spółka cywilna, która nie ma zdolności do czynności prawnych, zdolności sądowej i zdolności procesowej. Ponadto brak zdolności sądowej nie może być skutecznie uzupełniony na podstawie art. 70 kpc, poprzez wskazanie innego podmiotu posiadającego zdolność sądową, gdyż nie będzie wówczas zachowanej tożsamości stron. W niniejszej sprawie zachodzi brak zdolności sądowej istniejący od samego początku postępowania, który nie może być uzupełniony.

Na powyższe postanowienie powód złożył zażalenie domagając się jego uchylenia. Zarzucił naruszenie art. 64 kc poprzez przywołanie tego przepisu, pomimo braku związku z niniejszą sprawą i art. 199 § 1 pkt 3 kpc poprzez przyjęcie, że stroną pozwaną jest spółka cywilna, a nie osoby fizyczne prowadzące tą spółkę.

Ponadto powód wskazał, że pismem z dnia 2 sierpnia 2013r. doprecyzował oznaczenie strony pozwanej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 199 § 1 pkt 3 kpc, sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej.

Art. 64 kpc przyznaje zdolność sądową osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Spółka cywilna nie należy do którejkolwiek z ww. kategorii podmiotów i tym samym nie posiada zdolności sądowej. Powództwo powinno być zatem skierowane nie wobec spółki cywilnej, lecz przeciwko jej wspólnikom, bo do nich należy pełnia praw oraz obowiązków w spółce i im tylko przysługuje zdolność do występowania w procesie w charakterze strony (zdolność sądowa).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pełnomocnik powoda błędnie oznaczył stronę pozwaną jako (...) s.c. P. K. i S. Z. z siedzibą w T., podając przy tym numer REGON i NIP przedmiotowej spółki cywilnej (a nie wspólników).

Świadczy to jednoznacznie, że powództwo zostało wytoczone jedynie przeciwko spółce cywilnej, a nie przeciwko jej wspólnikom, pomimo że firma spółki zawiera w swej treści imiona i nazwiska jej wspólników.

Nie budzi więc wątpliwości Sądu Apelacyjnego błąd powoda w określeniu strony pozwanej, który powoduje pierwotny i nieusuwalny brak zdolności sądowej strony pozwanej. Nie jest przy tym możliwa konwalidacja powyższego braku, jako że prawidłowe określenie strony pozwanej doprowadziłoby do wskazania zupełnie innych podmiotów aniżeli dotychczas pozwana spółka – co jest niedopuszczalne.

Z tych też przyczyn Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Klimczak,  Jan Sokulski ,  Dariusz Mazurek
Data wytworzenia informacji: