Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1030/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2015-01-23

Sygn. akt I ACz 1030/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym


Przewodniczący: SSA Marek Klimczak
Sędziowie: SA Dariusz Mazurek (spraw.)

SA Jan Sokulski

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu (...) w

likwidacji z siedzibą w R.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 17 września 2014r., sygn. akt I C 158/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy po rozpoznaniu wniosku powódki o zabezpieczenie powództwa, zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu M. W. (1) w sprawie o sygn. akt Km 1/11.

W ocenie Sądu Okręgowego powódka uprawdopodobniła swoje roszczenie przedstawiając dokumenty, z których wynikało, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu M. W. (1) prowadzi postępowanie egzekucyjne o sygn. akt Km 1/11 z wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w R. przeciwko dłużniczce J. B. i do wyegzekwowania na dzień 20 sierpnia 2014r. pozostała kwota 92.459, 64 zł.

Z kolei Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu T. K. prowadzi postępowanie egzekucyjne o sygn. akt Km 881/02 z wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w R. przeciwko dłużniczce J. B. i na dzień 19 sierpnia 2014r. stwierdził, że wyegzekwował na rzecz wierzyciela całość należności objętej tytułem wykonawczym, tj. kwotę 9.118,54 zł.

Powódka J. B. w oświadczeniu z dnia 18 lutego 2013r. przedstawiła pozwanemu do potrącenia wierzytelność z tytułu wykonawczego -nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2001r. sygn. akt VI GNc 645/01 wskazując kwotę 95.477,80 zł.

W świetle powyższego powódka poprzez dołączenie kolejnych dokumentów wystawionych przez Komorników prowadzących egzekucję, przedstawiła i uzasadniła, że w związku z tytułami wykonawczymi pozwanego potrąciła wierzytelności jakie z kolei miała wobec niego z racji tytułu wykonawczego. Tym samym uprawdopodobniła przesłanki udzielenia zabezpieczenia, a przede wszystkim wiarygodność roszczenia i niewątpliwy interes prawny w jego udzieleniu z racji wykazania, że prowadzenie dalszej egzekucji dotyczyłoby już nadpłaty na rzecz pozwanego.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł pozwany domagając się oddalenia powództwa i zasądzenia od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesowych wg norm przepisanych.

Skarżący podniósł, iż wniesione przez powódkę powództwo pozbawione jest uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany nie kwestionuje, że w stosunku do powódki toczą się postępowania egzekucyjne z jego wniosku. Jednakże powódka nie miała żadnych podstaw by potrącać swoją wierzytelność. Skoro w jednym z prowadzonych postępowań egzekucyjnych doszło do nadwyżki, to powódka powinna dochodzić swoich pretensji na drodze powództwa o bezpodstawne wzbogacenie, czy też zwrot nienależnego świadczenia, a nie dokonywać potrąceń.

Ponadto Sąd Okręgowy w dniu 17 grudnia 2013r. wydał już w tej sprawie prawomocne postanowienie, a od daty jego wydania nie zaszły żadne nowe okoliczności, które uprawdopodobniałyby konieczność ponownego podjęcia postępowania. Wg wyliczeń pozwanego, nawet przy uwzględnieniu ewentualnej kompensaty pozostaje jeszcze kwota ok. 90.000 zł do spłaty, a zatem istnieje konieczność prowadzenia dalszej egzekucji z nieruchomości dłużniczki.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

W art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. określono tzw. podstawy zabezpieczenia, zwane też warunkami zabezpieczenia, które mają merytoryczny charakter i które należy odróżnić od procesowych przesłanek postępowania zabezpieczającego. Podstawami zabezpieczenia są : 1) istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, 2) interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Okoliczności te wymagają uprawdopodobnienia. Spełnienie łącznie obu tych przesłanek stanowi podstawę do udzielenia zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy uznał, iż powódka uprawdopodobniła roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ocenie Sądu Apelacyjnego niniejsze rozstrzygnięcie Sądu I instancji, przy dotychczas zebranym materiale dowodowym jest prawidłowe i nie wymaga zmiany.

Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy powódka przedstawiając dokumenty wystawione przez Komorników, którzy prowadzili, bądź w dalszym ciągu prowadzą postępowania egzekucyjne z wniosku wierzyciela (pozwanego) wskazała, że w sprawie o sygn. akt Km 881/02 powstała nadpłata na rzecz wierzyciela (pozwanego) z tytułu dochodzonego roszczenia w wysokości 39.753 zł i nadpłata z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych w wysokości 5.153,50 zł. (k. 135). Z tego też względu, powódka złożyła oświadczenie pozwanemu o potrąceniu wierzytelności (k. 3). Okoliczności te nie pozostają w sprzeczności z treścią zeznań komornika M. W. złożonych na rozprawie w dniu 17 listopada 2014r. (k. 183).

Tym samym Sąd Okręgowy słusznie uznał, że zachodziły podstawy do uwzględnienia wniosku powódki o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego Km 1/11.

Podnoszona przez pozwanego okoliczność dotycząca wcześniejszego wydania przez Sąd Okręgowy prawomocnego postanowienia z dnia 17 grudnia 2013r. o oddaleniu wniosku powódki o zabezpieczenie roszczenia (k. 90-92) nie wpływa w żaden sposób na możliwość wniesienia przez stronę kolejnego wniosku o zabezpieczenie i jego uwzględnienie przez Sąd orzekający, gdy zajdą ku temu podstawy. Do ponownego wniosku powódka dołączyła bowiem dowody w postaci pism od Komorników, których treść wpłynęła na uprawdopodobnienie przez nią roszczenia i pozytywne rozstrzygnięcie jej wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanego na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Data wytworzenia informacji: