Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1063/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2015-01-09

Sygn. akt I ACz 1063/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko

Sędziowie:

SA Marek Klimczak (spraw.)

SA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. G.

z udziałem K. P. Komitetu Wyborczego wyborców M. K.

o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym

na skutek zażalenia powoda

na orzeczenie o kosztach postępowania zawarte w pkt 2 postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dnia 12 listopada 2014r. sygn. akt I Ns 135/14

p o s t a n a w i a:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądza od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwotę 120 zł (sto dwadzieścia), tytułem zwrotu kosztów postępowania,

II.  zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwotę 120 zł (sto dwadzieścia), tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu postanowieniem z dnia 12 listopada 2014r. wydanym w trybie wyborczym oddalił wniosek K. G. (pkt 1) oraz obciążył zainteresowanych kosztami postępowania w zakresie przez nich poniesionym (pkt 2). Uzasadniając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania (pkt 2) Sąd Okręgowy powołał się na przepisy art. 520 § 1 k.p.c. w związku z art. 111 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy.

Zażalenie na orzeczenie o kosztach postępowania (pkt 2) złożył uczestnik zarzucając, że zapadło ono z naruszeniem przepisu art. 520 § 2 k.p.c., poprzez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie, w sytuacji gdy okoliczności sprawy pozwalają na przełamanie zasady określonej w art. 520 § 1 k.p.c., a to wobec niewątpliwej sprzeczności interesów wnioskodawcy i uczestnika.

Mając powyższe na uwadze uczestnik wniósł o :

1)  zmianę zaskarżonego postanowienia w zakresie punktu 2 poprzez zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kosztów postępowania, według norm prawem przepisanych,

2)  zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kosztów postępowania zażaleniowego, według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu zażalenia uczestnik zarzucił, że zaskarżone postanowienie nie jest trafne, gdyż strony w toku przewodu sądowego zajmowały sprzeczne stanowiska. W tej sytuacji zastosowanie powinien znaleźć art. 520 § 2 k.p.c. zgodnie z którym, o tym który z uczestników będzie zobowiązany do zwrotu kosztów pozostałym uczestnikom decydować będzie wynik sprawy.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie uczestnika zasługuje na uwzględnienie.

Skoro wnioskodawca domagał się w niniejszej sprawie zakazania uczestnikowi rozpowszechniania informacji naruszających jego dobra osobiste, nakazania przeproszenia wnioskodawcy oraz nakazania uczestnikowi wpłacenia określonej kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego, zaś uczestnik wnosił o oddalenie tego wniosku – charakter sprawy zbliża ją do procesu o ochronę dóbr osobistych. Orzeczenie oddalające wniosek świadczy o tym, że wnioskodawca tę sprawę przegrał. Charakter rozpoznawanej sprawy przesądza zatem o tym, że z uwagi na ewidentną sprzeczność interesów zainteresowanych stron zastosowanie powinien znaleźć art. 520 § 3 k.p.c. w związku z art. 111 § 2 Kodeksu wyborczego. Regulacja z art. 520 § 3 k.p.c. jest, bowiem najbardziej zbliżona do zasad rozstrzygania o kosztach w trybie procesowym, zawartych zwłaszcza w art. 98 § 1 i w art. 103 k.p.c., gdyż można tu mówić odpowiednio o uczestniku przegrywającym sprawę lub postępującym w sprawie w sposób niesumienny lub oczywiście niewłaściwy. Podzielając, zatem racje skarżącego należy tylko zaznaczyć, że zgodnie z tym co powiedziano już wyżej, w sprawie zastosowanie powinien znaleźć art. 520 § 3 k.p.c., a nie art. 520 § 2, jak postulował to uczestnik.

Z tych względów zażalenie powoda podlegało uwzględnieniu, a zaskarżone postanowienie zmianie w kierunku postulowanym przez skarżącego art. (386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). Jeśli idzie o wysokość kosztów zastępstwa procesowego, jakie wnioskodawca obowiązany jest zwrócić uczestnikowi zastosowanie znajduje § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t. j. Dz. U. 2013, poz. 461).

O kosztach postępowania zażaleniowego rozstrzygnięto na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 111 § 3 Kodeksu wyborczego oraz § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia powołanego powyżej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gawełko,  Kazimierz Rusin
Data wytworzenia informacji: